מתחברים וצוברים נקודות כסף לרכישה הבאה!

משלוחי אקספרס מהירים לכל הארץ.

מתחברים וצוברים נקודות כסף לרכישה הבאה.

משלוחי אקספרס מהירים לכל הארץ!

תקנון

ברוכים הבאים לאתר פרופקטורי המציע מגוון רחב של מוצרים בתחום התזונה ובמחירים אטרקטיביים עבור הלקוח המתעדכנים מעת לעת.

השימוש באתר זה הינו בכפוף להוראות התקנון כמפורט להלן.

1.       הגדרות התקנון הינן כדלקמן:

א. ''האתר'' אתר האינטרנט הפועל בכתובת  profacyory.co.il

ב.''מפעילת האתר'' חברת פרו פקטורי

  • ג. ''הספקים'' המשווקים ו/או היצרנים שמוצריהם מוצעים למכירה באתר
  • ד. ''דף המכירה'' דף המכיל את פרטי המוצרים המוצעים למכירה באמצעות האתר

·  ה. מערכת ההזמנות” או “זירת המכירות” – המערכת המקוונת הפועלת באתר אשר באמצעותה רשאים המשתמשים (ע''פ הגדרתם דלמטה) לבצע רכישות של מוצרים ו/או להזמין שירותים נוספים לפי עניינם.

·  ופעולהכל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר/ים ו/או שירות/ים המוצעים הנמכרים באתר באמצעות מערכת ההזמנות, לרבות הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה.

·  זטופס הזמנהטופס הזמנה המצוי באתר, אשר את תוכנו ימלא המשתמש באופן מלא או חלקי, אודות התעניינותו לבצע הזמנה במערכת ההזמנות. ההזמנה תיחשב ככוללת את כל הפרטים שצוינו בדף המכירה אף אם לא פורטו בטופס ההזמנה.

·  חמשתמשו/או מזמין – כל אדם אשר גולש ו/או צופה ו/או מזמין מוצרים/שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו.

·  טשימוש באתרגלישה ו/או צפייה באתר ו/או הזמנת מוצרים ו/או שירותים אחרים באמצעות האתר ו/או שימוש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו.

2.       כללי:

1.       כל פעולה באתר, לרבות הגשת הצעת רכישה ו/או הסכמה תהיה כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

2.       האמור בתקנון מתייחס לכל מאן דהוא באופן שווה, והשימוש בלשון זכר הינם מטעמי נוחות גרידא.

3.       אין האמור בתקנון בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על מפעילת האתר (להלן: “ההוראות”),זאת למעט במקרים דיספוזיטיבים אשר הותנו.

4.       ניכר כי מפעילת האתר יכולה ורשאית לעדכן את תנאי התקנון והוראותיו בכל עת.

5.       חל איסור להשתמש באתר ובאמצעותו לשימוש בלתי חוקי שאינו כדין.

6.       הרישום באתר מיועד לשימושו האישי והבלעדי של המשתמש ואינו ניתן להעברה, חובה על המשתמש באתר לדייק לחלוטין בכל פרטיו האישיים.

7.       המשתמש הינו האחראי הבלעדי לנכונות המידע אותו הוא מפרסם או מעביר באמצעות האתר. מפעילת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים ע׳׳י משתמש.

8.       חל איסור על המשתמש לשימושו המסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

9.       כל קשר וירטואלי בצ׳אט ו/או בפגישת אמת הינם באחריותו המוחלטת והבלעדית של המשתמש.
מובהר בזאת כי מפעילת האתר מנתקת אחריות באשר לתוצאות כל קשר מן האמור לעיל לרבות נזקים.

10.   מפעילת האתר מצהירה בזאת כי תהא רשאית להפסיק את השימוש באתר בכלת עת לצורכי תחזוקתו וכי אין ביכולתה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות בעת השימוש באתר.
מובהר כי לא יינתן כל פיצוי בשל תקלות בעת השימוש באתר.

11.   מובהר כי כל תוכן אשר פורסם באתר ונכתב באופן בלעדי על-ידי ו/או עבור מפעילת האתר הינו כפוף לזכויות היוצרים וקניין רוחני, אשר שמורות למפעילת האתר באופן בלעדי. מובהר כי העתקה ו/או שימוש שאינם בהסכמת מפעיל האתר תגרור עילה לתביעה ע׳׳פ העונשים בחוק.

12.   האחריות באשר באנרים ו/או מודעות ו/או כל חומר אשר פורסם ע׳׳י מפרסמים ומופיע באתר, הינו באחריותם הבלעדית גרידא.

13.   המשתמש מתחייב לשפות או/ו לפצות את מפעילת האתר באשר לכל הוצאה או/ו נזק שייגרם לה עקב הפרת הוראות תקנון זה.

14.   מובהר בזאת כי המוצרים או/ו השירותים המוצעים למכירה באתר, מוצעים על ידי הספקים השונים ולא על ידי מפעילת האתר עצמה.
בכפוף להוראות כל דין, האחריות למכירת המוצרים ו/או השירותים אספקתם, גביית הכספים, מתן אחריות, מתן שירות וכדומה, מוטלת על הספקים באופן בלעדי ומוחלט.

15.   מפעילת האתר תפעל להבטחת אספקת המוצרים ו/או השירותים ע”י הספקים באופן מיטבי. במקרי כישלון תמורה מוחלט, כאשר המוצרים ו/או השירותים אינם מסופקים לצרכן, תדאג מפעילת האתר להבטחת כספי הצרכנים על דרך ביטול העסקה והשבת כספם תוך 14 ימים, והכול בכפוף לכל דין ולהוראות תקנון זה.

16.   בעת הרשמה על המשתמש לסמן אם הוא מעוניין בקבלת חומר פרסומי. בכפוך להסכמתו, החומר הפרסומי יועבר אליו באמצעים השונים.
המשתמש רשאי להודיע כי ברצונו להפסיק את קבלת החומר הפרסומי בכל עת בהתאם לאמור בסעיף 7 להלן.

17.   בכפוך לאישור התקנון הלקוח מאשר קבלת מיילים מאת ניוזלייטר ומיילים לגבי סטטוס הזמנה.

3.       תנאי השימוש באתר
כל משתתף אשר יקיים את התנאים המצטברים כדלקמן:

1.       תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים בעל תעודת זהות ו/או דרכון בתוקף.

2.       ברשותו חשבון בנק פעיל.

3.       ברשותו כרטיס אשראי בתוקף הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות כדין, ונמצא בתוקף ביום ביצוע הפעולה

4.       ברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

5.       כל השדות המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר מולאו על ידיו נאמנה

6.       מובהר כי ההרשמה לביצוע הפעולות באתר מהווה הצהרה חד משמעית מצד המשתמש להתקיימותם של כל תנאי השימוש באתר, וחזקה באשר לנכונותם. על פי האמור בסעיף 3 לעיל.

4.       הזמנת מוצרים ו/או שירותים 

·  א. מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי המשתמש לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש להשתמש בשירותים, באמצעות האתר.

·  הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט ומהווה בכפוף לכל דין.

·  מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים נגד מגישי פרטים כוזבים, ולשימוש נרחב בצעדים משפטיים בכפוף לכל דין. לרבות במישור נזיקי בגין נזק שנגרם.

o        א. ככל ויחול שיבוש ו/או טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, יהיו מפעילת האתר ו/או הספקים רשאים לבטל את הרכישה והמשתמש לא יחויב בכל תשלום בגין הצעתו שבוטלה.

אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו אל המשתמש. במקרה שהמוצרים יחזרו לספקים, עקב פרטים מוטעים שמסר, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

·  ב. העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגית SSL, הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת מידע. ו/א אות בהסתמכות על חברת COMAX המבטחת את לקוחותיה ולא מאפשרת חשיפה של פרטי כרטיס האשראי.

·  ג. בשלב זה ביכולתה של מפעילת האתר לשנע מוצרים במשלוח רגיל לכל הארץ ובמשלוח אקספרס לכל הארץ. העלויות מצוינות לבחירה בשלב הקופה באתר.תקבע פה את המדיניות משלוחים שלך

5.       תהליך ההזמנה

אילו המוצר קיים במלאי כמופיע בסל הקניות ונתקבל אישור תשלום בכרטיס האישי. הדבר מהווה אסמכתא להשלמת ההזמנה במערכת ההזמנות באתר (להלן: “אישור ההזמנה”) .

האישור ישלח גם באמצעות דוא׳׳ל שנמסר.
מובהר, כי המידע המופיע באישור ההזמנה הנו תמציתי ובכל מקרה תהא ההזמנה כפופה להוראות תקנון זה, ההנחיות באתר והתנאים המקובלים אצל מפעילת האתר בנוגע לביצוע הזמנות וביטולן.

1.       רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, ויתקבל אישור בחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתו כברת ביצוע. ומשכך יפעל הספק בהליכי אספקת המוצר למשתמש.

2.       באם חברת כרטיסי האשראי תסרב ליתן אישור בנוגע להזמנה כלשהי, מפעילת האתר תהא רשאית לדחות את ההזמנה ולחייב את המשתמש בדמי ביטול כהגדרתם להלן.

3.       מובהר כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה אשר התקבל בדואר האלקטרוני של המזמין, המכיל את כל פרטי ההזמנה הרלוונטיים והמהימנים, יהוו אישור על קליטת ההזמנה. הרישום אשר נרשם במחשבי מפעיל האתר יהא ראיה לכאורה לנכונות ההזמנה.

7.       הגנת הפרטיות

1.       מפעילת האתר תהיה רשאית לשמור את הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע שיצטבר אודותיו ותהיה רשאית לעשות בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.

2.       יצויין כי היא משתמשת מפעילת האתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע, אך על אף זאת אין ביכולתה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע

3.       מובהר כי המשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה וזאת בתנאי שמפעילת האתר נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.

4.       מפעילת האתר רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורכי שילוח המוצרים ועידכון המשתמש בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי מפעילת האתר
או על ידי צדדים שלישיים.

5.       מובהר, כי מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לצורכי מפעילת האתר ו/או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש.

6.       המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו כי תוכן המידע, שיישלח אליו, יש ויכלול “דבר פרסומת “כמשמעותו בחוק התקשורת)בזק ושידורים(, תשמ”ב – 1982 והוא מסכים לשליחתו אליו בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת טקסט.
כמו כן, ידוע למשתמש כי בכל עת יוכל הוא להתנתק מקבלת מידע זה ע”י שליחת הודעה בכת למערכת “יצירת קשר” באתר זה.

7.       מפעילת האתר תהא רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמש מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, משוב בו יתבקש המשתמש לחוות דעתו הן על הליך המכירה, הן על המוצר ו/או השירות והן על הספק ולדרגם בהתאם (להלן: “המשוב“).
מובהר כי מפעילת האתר תהא רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי ו/או מדיה אחרים, את נתוני המשוב וכן תהא רשאית לעשות במשוב כל שימוש ולכל מטרה, לרבות פרסומם, ולמשתמשים לא תהא כל טענה ו/או דרישה כנגד הפרסום כאמור.

8.       משלוחים ואספקת המוצרים

1.       אספקת המוצרים ע”י הספקים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של המוצר, בכפוף לביצוע התשלום כמפורט לעיל.

2.       זמני האספקה להם הספקים מתחייבים מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר בזירת המכירות (להלן: “מועדי האספקה”).
חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, היינו ימים א’ – ה’, ולמעט, ערבי חג ומועדי חג.
מובהר כי הספקים ינסו כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקה.

3.       מובהר בזאת כי האתר עושה כל מאמץ מול הספקים להבטיח את האספקה בזמן
אך אין ביכולתה של מפעילת האתר להתחייב לכך והיא לא תישא בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה מצד הספקים.
במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.

4.       במועד מילוי פרטי ההזמנה יש לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעות משלוח או בדרך של איסוף עצמי (האפשרות קיימת למספר ספקים באתר).
במקרה שמהמשתמש יבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא יחויב המשתמש בדמי משלוח.
לאחר הגשת ההצעה לא ניתן לשנות את בחירת אופן האספקה. משתמש אשר יבחר לאסוף את המוצר ממחסני הספק יתאם עם הספק,
באמצעות מספר הטלפון המופיע בעמוד המכירה של המוצר, את איסוף המוצר.

5.       המוצרים יסופקו לבית הלקוח באמצעות שליחים ו/או באמצעות חברת שליחויות חיצונית לכתובת שמסר במהלך תהליך רישום ההצעה בזירת המכירות, אלא אם צוין אחרת.
אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה.
במקרה של הזמנת המוצרים לכתובת עסקית (חברה) יש לציין את שם מפעילת האתר ליד שם המזמין. במקרים בהם יחול שיבוש באספקת המוצר יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.

6.       אספקת המוצרים באמצעות ״משלוח אקספרס לבית הלקוח״ הינה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים,
בהתאם למחיר דמי המשלוח שנקבע באתר ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת השליחות.
משלוח ליישובים חריגים/ מרוחקים/ מעבר לקו הירוק, עשוי להיות כרוך בזמן המתנה נוסף, יודגש, משלוח באמצעות שליח עד הבית,
יעשה למעט ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ”ב, בהם עשוי להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח, לרבות באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים.
במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.

7.       במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתם הבלעדי של הספקים ו/או מי מטעמם (כגון הובלה כבדה או הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על המשתמש מבצע ההזמנה בפועל. האמור בסעיף זה יהיה כפוף למפורט בדף המכירה.

8.       במקרה של משלוח מוצרים כבדים מעל 10 קילוגרם – יתכן חיוב משלוח נוסף על חשבון הלקוח.
במקרה של חבילה כבדה – חברת המשלוחים תניח את החבילה בכניסה לבית או לבניין, ללא סחיבת המוצרים במדרגות.

9.       בעת אספקת המוצר, נדרשת נוכחותו הבלעדית של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ועליו להציג תעודת זהות ולחתום על גבי שובר ו/או תעודת משלוח כתנאי למסירת המוצר.

10.   אספקת מוצרים בשיטת ״משלוח אקספרס עד בית הלקוח״ כרוכה בעלות של 25 ש״ח.

11.   במידה והחבילה יצאה להפצה אל הלקוח ומסיבה כל שהיא הלקוח לא זמין 24 שעות, החבילה תוחזר למוכר והלקוח יחוייב בדמי משלוח על סך 25 ש״ח.

12.   בבחירת ״שליח אקספרס עד הבית״ זמני המשלוח המקובלים למשלוח עד הבית הינם 3 ימי עסקים ללא יום ההזמנה במידה והמשלוח בוצע אחרי השעה 12:00.
ברוב המקרים המשלוח מגיע ביום העסקים שלמחרת ההזמנה
לישובים חריגים או ומרוחקים המשלוח יגיע תוך 7 ימי עסקים.

13.   בבחירת ״משלוח לנקודת חלוקה״ זמני המשלוח לנקודת האיסוף הינם עד 3 ימי עסקים ללא יום ההזמנה אחרי השעה 12:00.
עם הגעת המשלוח לנקודת החלוקה  תישלח ללקוח הודעת SMS  למספר הטלפון הנייד אותו ציין הלקוח במהלך ההזמנה.

14.   לקוח המבצע משלוח דרך ״משלוח חינם לנקודת חלוקה״ מצהיר כי הוא קרא, מכיר ומסכים לתנאי השימוש ו/או התקנון של חברת ״בר הפצה לכל הארץ״,
כפי שהם מפורסמים באתר החברה.

15.   בבחירה של שיטת אספקת מוצרים ״משלוח חינם לנקודת חלוקה״ על הלקוח להיות זמין לקבלת הודעת SMS

9.       מחירים ותשלומים

1.       חיוב המשתמש יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המשתמש, במחיר הנקוב ובמספר התשלומים הנקובים בהצעת הזוכה במכירה במחיר קבוע ו/או במכירת “תן מחיר”, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.

2.       הספקים יהיו רשאים לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להצעה שביצע המשתמש הוא המחיר המפורסם בזירת המכירות בעת השלמת תהליך הצעתו.

3.       (חנות תוספי מזון ובריאות, אבקות חלבון, קראטין, שורפי שומן, איזוטונים, חומצות אמינו BCAA, ויטמינים ומינרלים, ציוד ואביזרי כושר)

10.   ביטול רכישה והחזרת מוצרים

1.       המשתמש רשאי לבטל את ההזמנה או לשנות אותה בדרכים המפורטות להלן בלבד:

1.       באמצעות שליחת הודעה במערכת ההודעות של האתר

2.       באמצעות מוקד שרות לקוחות בטלפון שמספרו 0527075977

3.       (להלן: “הודעת ביטול”)

2.       תאריך הביטול/שינוי הקובע יהיה תאריך קבלת מייל משרדי מפעילת האתר או מועד ביצוע שיחת הטלפון ביום עסקים הקרוב. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בארץ ייחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו.

3.       ביטול הזמנה על ידי משתמש יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם לתנאים המפורטים להלן:

1.       המשתמש רשאי לבטל הזמנה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת תעודת המשלוח והחשבונית, לפי המאוחר מהם. במקרה של רכישת שירות, יהיה רשאי המשתמש לבטלו בתוך 14 (ארבע עשר) ימים מיום הזמנת השירות או מיום מסירת חוזה בכתב,
לפי המאוחר ובלבד שהביטול יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השרות להינתן.

2.       יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ככל שהדבר אפשרי או סביר. לאחר מתן הודעת ביטול יהיה על המשתמש להחזיר את המוצר למחסני הספק או לחילופין,
בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור מפעילת האתר תהא רשאית, אך אינה חייבת, לחייב את המשתמש בדמי ביטול בשיעור של 10% מערך ההזמנה או 100₪, לפי הנמוך מביניהם
(
לעיל ולהלן: “דמי ביטול“).

3.       ביטול הזמנות שבוצעו דרך שיטת משלוח ״משלוח חינם״ (נקודת איסוף Epost) יחויבו גם הם בדמי משלוח של 25 ש״ח

4.       החזרת מוצרים אינה מתאפשרת על כל מוצר בקטגורית ״תוספי תזונה״
לרבות: אבקת חלבון, אבקת גיינר, חטיפי חלבון, ויטמינים ומינרלים, חומצות אמינו, קריאטין ומשפרי ביצועים, שורפי שומן ומסייעי הרזיה וכיוצא בזאת.

5.       אין החזרת מוצרים אשר נפתחו ונעשה בהם שימוש . לרבות ציוד כושר ותוספי תזונה.

6.       במקרה של מוצר פגום, על הלקוח לשלוח את המוצר לחנות לבירור וטיפול.

 

4.       במקרה בו המוצרים אותם קיבל המשתמש לא היו תקינים בעת קבלתם, לא יחויב המשתמש בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבל המשתמש מוצר פגום ולא תקין,
יעשה כל מאמץ להציע לו להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם המשתמש יקבל את ההצעה, ישלח אליו המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החליט המשתמש לסרב להצעה, כספו יושב לו.

5.       המשתמש אינו רשאי להחזיר או להחליף מוצרים במקרים המצוינים בדין.

6.       לאחר שהספק יקבל את פניית המשתמש, יפעל הספק כאמור לעיל, והמשתמש יוכל לקבל את המוצר בשנית, במידה והמוצר יהיה במלאי. אם המוצר איננו במלאי יושב למשתמש כספו במלואו.
הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיפים 14 ג ו – 14ה לחוק הגנת הצרכן ו/או בתקנות.

11.   אחריות

1.       מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, אינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה בזירת המכירות בכל הנוגע לפרטים האמורים.
האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים ו/או לאספקתם ו/או לאיכותם ו/או לטיבם ו/או לעמידותם ו/או לתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.
מובהר כי על המשתמש ידוע כי
הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על”עוסק”על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו, בכפוף לכל דין המורה אחרת. המוצרים בזירת המכירות מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים,
ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד מפעילת האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב.

1.       התוכן המצוי באתר נועד להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים וויזואליים בין תצלומי המוצרים המפורסמיםן לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל

2.       המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמפעילת האתר נוקטת בכל האמצעים המקובלים לשם שמירה מירבית על סודיות והבטחת המידע המצוי באתר, אך יחד עם זאת עקב טיבעה של רשת האינטרנט וסכנותיה יכולות להיות תקלות אשר לא בשליטת מפעילי האתר ולפיכך אינם יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע כאמור יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

3.       המשתמש לנהוג לפי תקנון זה ובמקרי הפרה לתת על כך את הדין ולפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה עקב הפרתו.

12.   דין ושיפוט

מובהר כי הדין החל באתר הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית המשפט המוסמך ברחובות.

logo בניית אתרים